PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

 1. Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek https://park-dzban.cz, jakož i ostatních internetových stránek provozovaných v rámci této domény, třetími osobami jako uživateli internetových stránek.
 2. Uživatel internetových stránek https://park-dzban.cz je povinen seznámit se s těmito podmínkami před započetím užívání internetových stránek. Nesouhlasí-li uživatel s těmito podmínkami užívání, je povinen internetové stránky opustit.
 3. Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek https://park-dzban.cz je společnost Rezidence Park Džbán s.r.o., IČ 14038625, se sídlem Benediktínská 3429, 272 04 Kladno (dále jen „Provozovatel“).
 4. Přístup na internetové stránky https://park-dzban.cz je poskytován bezplatně.
 5. Grafická podoba internetových stránek https://park-dzban.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv užití obsahu internetových stránek https://park-dzban.cz k jiným účelům než pro osobní potřebu, zejména šíření, kopírování, další zpracování nebo úprava a pořizování rozmnoženin, je zakázáno. Provádění jakýchkoliv zásahů do technického nebo věcného charakteru internetových stránek je zakázáno. Zobrazení internetových stránek se může lišit v závislosti na použitém internetovém prohlížeči či elektronickém zařízení, z něhož je realizován přístup.
 6. Internetové stránky používají vyobrazení loga „PARK DŽBÁN“ jako označení užívaného Provozovatelem v obchodním styku pro provoz e-shopu. Práva Provozovatele k tomuto označení jsou chráněna právními předpisy na ochranu proti nekalé soutěži.
 7. Veškerý obsah internetových stránek https://park-dzban.cz má informativní charakter, není návrhem na uzavření smlouvy ani jiným právním jednáním. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek. Použité fotografie jsou ilustrativní a nemusejí věrně zachycovat aktuální objektivní skutečnost. Obsah internetových stránek je aktualizován a upravován nepravidelně. Ke zjištění aktuální nabídky zboží a služeb Provozovatele je třeba kontaktovat Provozovatele osobně, telefonicky nebo prostřednictvím internetového formuláře.
 8. Provozovatel má právo kdykoliv změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek https://park-dzban.cz.
 9. Uživatel užívá internetové stránky https://park-dzban.cz na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s přístupem nebo užíváním internetových stránek ani za újmu vzniklou jejich nefunkčností, nedostupností nebo nemožností využívání jejich obsahu. Provozovatel dále neodpovídá za marketingová sdělení třetích osob zpřístupňovaná prostřednictvím internetových stránek https://park-dzban.cz, ani za obsah internetových stránek třetích osob, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek https://park-dzban.cz.
 10. Při elektronické komunikaci s Provozovatelem prostřednictvím internetového formuláře či e-mailu nejsou informace obsažené ve zprávě šifrovány. Doporučuje se, aby uživatel neodesílal touto formou Provozovateli žádné informace, které považuje za osobní, důvěrné, nebo na jejichž utajení má zájem.
 11. Internetové stránky https://park-dzban.cz využívají souborů cookies pro rozlišení jednotlivých uživatelů a individuální nastavení některých prvků stránek. Velikost souborů cookies zpravidla nepřesahuje několik kilobyte. Internetový prohlížeč ukládá soubory cookies na elektronickém zařízení, z něhož je realizován přístup na internetové stránky. Nastavení přijímání souborů cookies či jejich případné odstranění provádí uživatel volbou příslušného nastavení v cookies liště.
 12. Podmínky užívání internetových stránek https://park-dzban.cz jsou účinné dne jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit.