Informace o zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Rezidence Park Džbán s.r.o., IČ 14038625, se sídlem Benediktínská 3429, 272 04 Kladno, kontaktní údaje: tel. +420 774 616 558, e-mail info@park-dzban.cz.

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je uzavření a plnění smlouvy (rezervační, kupní, nájemní či jiné).

Zpracováváme následující Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, IČ nebo datum narození, rodné číslo (pouze v případě prodeje nemovitých věcí), adresa sídla nebo bydliště, e-mail, telefon, fakturační údaje, informace o předmětu rezervace/koupě/nájmu, informace o ceně, platebních podmínkách a financování (vč. případného zajištění zástavním právem, podmínek čerpání úvěru či podmínek úschovy části kupní ceny), informace získané v rámci identifikace a kontroly klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. (kopie dokladu totožnosti, povaha a účel obchodu, povaha podnikatelské činnosti, zdroje peněžních prostředků užitých v obchodu, politická exponovanost, mezinárodní sankce apod.). Tyto osobní údaje potřebujeme pro plnění smlouvy, příp. pro plnění našich zákonných povinností. Váš e-mail a telefon potřebujeme pro vedení komunikace před i po uzavření smlouvy. Osobní údaje získáváme primárně od Vás, případně z veřejně dostupných zdrojů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík); naše společnost osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

V případě použití webového kontaktního formuláře jsou zpracovávány údaje, které jste do něj zadali. Tyto údaje jsou zpracovávány po účely odpovědi na Vaši zprávu. Zákonným důvodem zpracování je opatření směřující k uzavření a plnění smlouvy. Web neuchovává zadané údaje, pouze odešle vyplněný kontaktní formulář na e-mail info@park-dzban.cz.

Vaše osobní údaje, které jsou součástí účetnictví, mohou být zpřístupňovány společnostem, které nám poskytují nebo budou poskytovat informační systémy pro vedení účetnictví a/nebo personální agendy, typicky ve formě vzdálené správy. Vaše osobní údaje jsou dále pravidelně zpřístupňovány advokátní kanceláři zpracovávající pro naši společnost smluvní dokumentaci k jednotlivým zakázkám (rezervační a kupní smlouvy, návrhy na vklad apod.), našemu daňovému poradci, bankám poskytujícím Vám úvěrové financování při uzavření kupní smlouvy a katastrálnímu úřadu v rámci vkladového řízení v případě kupních smluv, jejímž předmětem je nemovitá věc. Dále mohou být zpřístupněny dále podle okolností též orgánům činným v trestním řízení, soudům a správním orgánům, nebo při uplatňování právních nároků (advokáti, notáři, daňoví poradci apod.). Právním základem zpracování těchto osobních údajů je splnění smlouvy, resp. provedení opatření směřujících k jejímu uzavření, a plnění právních povinností, zejména v oblasti vedení účetnictví.

Údaje nepředáváme do třetích zemí ani mezinárodním organizacím. Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Poskytnuté osobní údaje uchováváme po dobu 10 let po skončení Vašeho smluvního vztahu s naší společností.

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo obrátit se na nás s žádostí o vysvětlení nebo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Vaše práva můžete uplatňovat prostřednictvím standardizovaného formuláře dostupného v sídle společnosti (Benediktínská 3429, 272 04 Kladno), příp. Vám může být zaslán na vyžádání e-mailem.